Loading...

Privacybeleid – Express Finance respecteert uw privacy

Versie: 24/10/2018

Uw tevredenheid staat bij ons centraal. In alle omstandigheden. Daarom verwerken wij uw klantgegevens.  Zo kunnen wij uw krediet en verzekering zo goed mogelijk beheren en u een productaanbod en informatie op maat van uw behoeften aanbieden. Daarnaast plaatsen wij het respect voor uw privacy boven alles. Het is een engagement.

Daarom hebben wij dit Privacybeleid opgesteld.

Omdat wij u duidelijk willen informeren over hoe wij uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. Bovendien worden uw gegevens nooit aan derden verkocht. En we controleren de naleving van dit privacybeleid.
Wees gerust: wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Express Finance waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Waversesteenweg 724 – 1040 Brussel (hierna “Express Finance“).
Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw gegevens waarvoor Express Finance verantwoordelijk is.

Express Finance® is het handelsmerk van HVM bvba – FSMA 64653A – ondernemingsnummer 0870.707.434.

2. Waaruit bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon. Het kan gaan om een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatiecode of andere gegevens over een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, gebruiken of opslaan ervan. Express Finance verwerkt u persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (zie punt 5), op basis van verschillende rechtsgronden en zorgt ervoor dat alleen de benodigde gegevens worden verwerkt.

U heeft geen wettelijke verplichting om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar als u niet akkoord gaat, kan het voor onze financiële partners onmogelijk zijn om contact met u op te nemen of deze relatie met u voort te zetten.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, …;
 • socio-demografische gegevens zoals uw gezinssituatie, burgerlijke staat, …;
 • gegevens met betrekking tot uw producten en patrimonium;
 • financiële en transactiegegevens met betrekking tot de betaling van uw lening;
 • gegevens uit onze tevredenheidsenquêtes;
 • geolokalisatiegegevens (exacte locatie waar u zich bevindt);
 • gegevens via onze agentschappen;
 • gegevens verkregen via derden, bijvoorbeeld van onze financiële partners, het Rijksregister, de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) van de Nationale Bank of gegevens van externe bedrijven.

Express Finance verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens, gegevens van raciale of etnische, filosofische of religieuze aard, of gegevens met betrekking tot vakbondslidmaatschap of seksleven.

4. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u contact opneemt met Express Finance, bijvoorbeeld wanneer u:

 • klant wordt;
 • contact met ons opneemt (ex: potentiële klant);
 • deelneemt aan een enquête;
 • gebruik maakt van een van onze producten of diensten;
 • verbinding maakt met onze sites;

5. Waarom verwerkt Express Finance uw gegevens?

 • voor het beheer van uw klantendossier;
 • voor de toekenning en het beheer van kredieten en diensten;
 • voor de voortdurende verbetering van onze diensten en processen;
 • om u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • voor bewijsdoeleinden;
 • voor fraudebestrijding en preventie van misbruik;
 • voor de veiligheid van personen en goederen;
 • voor het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten;
 • voor de uitvoering van studies, modellen en statistieken;
 • voor administratie en risicomanagement, bijvoorbeeld klantrelatiegeschiedenis;
 • voor de preventie van het witwassen van geld, fraude en financiering van terrorisme;
 • voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen;
 • als antwoord op een rechtmatig verzoek van de gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten om toegang tot de gegevens;
 • het vooraf invullen van gegevens;
 • het vooraf invullen van gegevens die reeds bij bestaande klanten bekend zijn, wanneer zij om aanvullende producten of diensten verzoeken;
 • voor direct marketing, om u onze producten en diensten aan te bieden en om te voorkomen dat wij u producten of diensten aanbieden die voor u niet relevant zijn.

Wij behouden ons het recht voor om uw klantgegevens automatisch te verwerken:

 • voor marketingdoeleinden, om uw behoeften beter in te schatten en onze aanbiedingen beter af te stemmen. De verwerkingslogica is met name gebaseerd op de volgende criteria: leeftijd, locatie, eigenaar of huurder, persoonlijke en professionele situatie, geschiedenis van de klantenrelatie;
 • om u een krediet te verlenen/weigeren op basis van een algoritme. De gehanteerde criteria zijn onder meer: leeftijd, persoonlijke en professionele situatie, kenmerken van het krediet en de verleende garanties, geschiedenis van de klantenrelaties en kosten.

6. Op welke wettelijke basis is de verwerking van uw gegevens gebaseerd?

De Privacywet is alleen van toepassing op particulieren, niet op bedrijven.

Express Finance verwerkt uw persoonsgegevens alleen in een van de volgende gevallen:

 • wij voeren een contract of precontractuele maatregelen uit of;
 • u heeft ons, op ons verzoek, uw toestemming gegeven of;
 • we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of;
 • volgens het wettelijke principe van het “legitieme belang” doen wij er alles aan om het evenwicht tussen de belangen van Express Finance en uw belangen te bewaren, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.

7. Aan wie kunnen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Express Finance zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

7.1 De overdracht van uw gegevens aan onze financiële partners en verzekeringsmaatschappijen en bedrijven die tot dezelfde Express Finance groep behoren waarmee wij samenwerken, is beperkt tot de onderhandelingen, distributie en administratie van uw krediet en verzekering. Hetzelfde geldt voor uw notaris en vastgoeddeskundige. Uw persoonsgegevens worden ook uitgewisseld, bijvoorbeeld om de garanties te beheren die u ons heeft gegeven: verzekeringspand, borgstelling, enz.

7.2 Express Finance en haar medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens indien dat nodig is voor operationele doeleinden en kredietbeheer, maar ook voor risico- of fraudebeheerdoeleinden, bij de uitvoering van hun taken.

7.3 Om operationele redenen is het soms noodzakelijk dat wij een beroep doen op zorgvuldig geselecteerde organisaties, zoals onze vastgoeddeskundigen of onze advocaten in geval van een geschil. Indien u een schuldsaldoverzekering afsluit, worden uw gegevens ook doorgegeven aan onze verzekeringspartners die gemachtigd zijn om uw verzekeringspolis af te sluiten en te beheren. In dit verband zijn de personen die gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, alleen gemachtigd om dit te doen binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

7.4 Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, delen wij bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke autoriteiten, de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld gegevens om kredietrisico’s te beoordelen, kennisgevingen over het ENR-bestand en gegevens over consumenten- en hypotheekovereenkomsten.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

8.1. Algemeen recht van verzet tegen direct marketing

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens die wij verzamelen, opslaan en verwerken voor direct marketingdoeleinden, en dit zonder rechtvaardiging, per brief aan de commerciële afdeling of per e-mail aan info@expressfinance.be, met daarbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U ontvangt daarna geen commerciële aanbiedingen meer.

8.2. Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw online gedrag voor direct marketing

U wilt niet dat uw gedrag op de Express Finance website gebruikt wordt voor direct marketingdoeleinden? U kunt zich er zonder rechtvaardiging tegen verzetten:

per brief aan de verkoopafdeling of per e-mail aan info@expressfinance.be, met daarbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

8.3. Het recht van toegang tot gegevens, van rectificatie en overdraagbaarheid van gegevens

U heeft een permanent recht van toegang tot uw persoonsgegevens en in dit verband kunt u de volgende informatie opvragen:

 • de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit;
 • de doeleinden van de verwerking;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers.

Indien uw persoonsgegevens onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, zullen wij deze wijzigen, aanvullen en, in specifieke gevallen, verwijderen voor zover wettelijk is toegestaan.

U kunt ook vragen om een deel van deze gegevens rechtstreeks aan u of aan een derde partij door te geven.

Gelieve uw aanvraag te specificeren: per brief aan de verkoopafdeling of per e-mail aan info@expressfinance.be, met daarbij een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dit varieert afhankelijk van het soort gegevens en de regelgeving (bijvoorbeeld de anti-witwaswetgeving). Ze worden nooit langer bewaard dan de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor ze zijn verzameld.

De bewaartermijnen worden van geval tot geval bepaald, maar over het algemeen worden uw gegevens gedurende 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of uw kredietaanvraag bewaard, maar voor een hypothecair krediet worden sommige gegevens gedurende 30 jaar na ondertekening van de notariële akte bewaard.

10. Wat gebeurt er als het Privacybeleid wordt gewijzigd?

Heeft u vragen? Onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) staat tot uw beschikking.

U kunt contact opnemen met onze DPO door hem te schrijven op het volgende adres: Waversesteenweg 724 – 1040 Brussel. Of ook per e-mail: info@expressfinance.be

Een klacht?

Indien wij u niet tevreden hebben kunnen stellen en in geval van een geschil over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Deze site gebruikt cookies om het verkeer anoniem te analyseren, om u in staat te stellen informatie te delen op sociale netwerken en om u op maat gemaakte inhoud en diensten aan te bieden.
U kunt meer te weten komen, het gebruik van cookies accepteren of weigeren. Weten meer